top of page

พื้นผิวแกร่งชนิดหนา  FLOOR HARDENER TOPPING

Metz KORODUR Floor Hardener Topping เป็นวัสดุ สำหรับทำพื้นผิวแกร่ง (Floor Hardener) ชนิดหนา (Topping)
โดยมีขนาดความหนาตั้งแต่ 8, 10, 15 มิลลิเมตร โดยการเลือกขนาดความหนาของพื้นนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดการรับ

น้ำหนักที่ต้องการซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ห้องผลิต, ศูนย์กระจายสินค้า , อาคาร

เก็บสินค้า , ศูนย์ซ่อมประกอบ
เครื่องยนต์และเครื่องจักรขนาดใหญ่, ห้องเย็น, อาคารจอดรถ, ลานจอดทั้งภายนอกและภายในอาคาร หรือใช้
ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเดิมที่ผิวหน้าหมดอายุการใช้งานแล้ว

 

พื้นขนาดความหนา 8 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีการประกอบชิ้นงานวางบนโต๊ะทำงาน, มีการจราจรขนาดเบา ไม่เกิน 100 คน/วัน

(คลังสินค้า, อาคารจอดรถ)
 

TELL YOUR STORY

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

พื้นขนาดความหนา 10 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับเป็นพื้นในที่ทำงาน ที่มีการลากหรือกลิ้งวัสดุไปมา เช่น ไม,้ ม้วนกระดาษ, พลาสติก หรือมีการจราจรขนาดกลางไม่เกิน 1,000 คน/วัน (ศูนย์กระจายสินค้า ลานซ่อม)

พื้นขนาดความหนา 15 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการลากหรือกลิ้ง โลหะขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากไปมา หรือมีการจราจรขนาดหนัก มากกว่า 1,000 คน/วัน ขึ้นไป (ศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่)

how to install

000762_.jpeg
Contact Us

ยุทธชัย ณ พัทลุง

(Yuttachai Na Pattalung)

 Managing Director

 

125/16 หมู่ 5 ถนนเเจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
tel:081-755-6907
081-611-7264
Offices: 02-962-1171-4
Email:yuttachai@engecon.com
bottom of page